ISTANBUL KEBAP

Impressum

Istanbul Kebap
Plainstraße 19
5020 Salzburg